GIGATEGELSTORE BREDA & LIER
 

Algemene voorwaarden België

Algemene voorwaarden Sablon BVBA Gigategelstore Lier
1 | Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 verkoper: Sablon BVBA (Gigategelstore Lier), met maatschappelijk zetel Hagenbroeksesteenweg 214A 2500 Lier, ondernemingsnummer BE 0449537293 (RPR Antwerpen)
1.2 koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de verkoper een overeenkomst sluit;
1.3 overeenkomst: de overeenkomst tot het leveren van producten door de verkoper aan de koper, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken. Door de bestelbon te ondertekenen, erkent de koper kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te aanvaarden.
2 | Toepasselijkheid algemene voorwaarden – totstandkoming overeenkomst
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en iedere overeenkomst tussen de verkoper en de koper, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
2.2 Algemene verkoop-, inkoop- of andere voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Bij gebrek aan een door beide partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst, komt een overeenkomst ook tot stand in de volgende gevallen: (1) de verkoper heeft een order van de koper schriftelijk bevestigd, (2) de koper heeft een offerte van de verkoper (schriftelijk of mondeling) aanvaard en/of (2) de verkoper geeft uitvoering aan een mondeling order van de koper zonder dat de koper per kerende tegen deze uitvoering protesteert.
2.4 Eventuele wijzigingen in en aanvullingen op de order of een reeds bestaande overeenkomst door de koper zijn voor de verkoper niet bindend indien zij niet schriftelijk werden aanvaard door de verkoper.
3 | Prijs en betaling
3.1 De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.2 Kennelijke vergissingen of fouten in offertes, catalogi, folders en tarieven binden de verkoper niet. De verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
3.3 De offertes van de verkoper blijven geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders vermeld op de offerte.
3.4 Alle facturen van de verkoper zijn contant betaalbaar voor levering of bij afhaling, zonder disconto noch korting voor contante betaling, behalve in geval van andere geschreven overeenkomsten op de bestelbon vermeld.
3.5 Het personeel van de verkoper zijn bevoegd om de bedragen van de facturen te ontvangen. Geen enkele afhouding voor waarborg of om gelijk welke andere reden mag door de koper toegepast worden.
3.6 Bij niet-betaling op de vervaldag van de facturen van de verkoper is er van rechtswege een intrest van 10% verschuldigd, met vrijstelling van ingebrekestelling. Daarenboven zal het bedrag van de factuur in geval van niet-betaling op haar vervaldag, automatisch, en dus zonder ingebrekestelling, met 10% worden verhoogd ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van 25,00 euro.
3.7 Elke wijziging in de toestand van de koper, zoals overlijden, onvermogen, ontbinding of wijziging van vennootschap, protest van acceptatie, onzekere solvabiliteit, concordaat, faling, achterstallige betaling, wettigt de verkoper waarborgen te eisen of een gedeelte van of gans de koop op te schorten of te verbreken. In die gevallen wordt de waarde van de reeds geleverde goederen van de betwiste bestellingen onmiddellijk opeisbaar zonder dat hierdoor afstand gedaan wordt van de schadevergoedingen, en intresten, die de verkoper van rechtswege toegekend worden.
3.8 De verkoper blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang ze niet werden betaald, ook wanneer de koper ze heeft verwerkt of aan derden overgelaten.
4 | Materialen - Monsters
4.1 De koper dient op eigen verantwoordelijkheid de maten en hoeveelheden op te geven voor offerten en bestellingen. De koper dient daarbij rekening te houden met het nodige snijverlies en dus een reserve in te bouwen.
4.2 De producten worden steeds verkocht zonder plaatsing.
4.3 Leveringen geschieden onder het nadrukkelijk voorbehoud dat tussen stalen en de geleverde producten, tint-, maat- en structuurafwijkingen kunnen voorkomen. Deze afwijkingen zijn nooit een basis voor eventuele klachten. De stalen worden slechts ter indicatie gegeven, de uiteindelijk geleverde producten kunnen hier steeds van afwijken (volgens hetgeen gebruikelijk is), wat kan variëren van levering tot levering.
4.4 De plannen voor plaatsing, studies, tekeningen, foto’s, modellen en stalen aan de koper overhandigd, blijven eigendom van de verkoper. Zij moeten hem op eerste verzoek teruggegeven en mogen niet gekopieerd noch aan derden afgestaan worden.
4.5 Monsternemingen, proeven en tegenproeven moeten uitgevoerd worden in tegenwoordigheid van de verkoper. Indien de levering is aangenomen zijn de kosten van de proeven en tegenproeven ten laste van de koper. Indien de levering geweigerd wordt, zijn al de kosten ten laste van de verkoper.
4.6 Het aantal tegels geleverd per rekeneenheid (vierkante meter of lopende meter), stemt steeds en uitsluitend overeen met het aantal geleverd door de fabrikant, overeenkomstig de geldende normen van die fabrikant (en ook als dusdanig aangerekend).
4.7 Tegels worden steeds verkocht en geleverd per verpakkingseenheid. In voorkomend geval zullen de bestelde hoeveelheden dan ook worden afgerond naar een volledige verpakkingseenheid.
5 | Waarborg paletten
5.1 De koper dient de paletten waarop de tegels worden geleverd retour te brengen.
5.2 Een waarborg van € 30,00 per pallet voor lege paletten wordt in rekening gebracht wanneer deze niet retour worden gebracht na levering of afhaling.
6 | Levering – afhaling
6.1 Afhaal - of leveringstermijnen worden steeds zonder verbintenis medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot schadevergoeding (onverminderd hetgeen bepaald in artikel 7).
6.2 Van zodra de volledige bestelling beschikbaar is heeft de koper maximaal 6 maanden de tijd om zijn bestelling af te halen of te laten leveren of anders aangegeven bij verkoop.
6.3 Het risico op verlies of beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment dat de verkoper de zaken op overeengekomen tijdstip en plaats aan de koper ter beschikking stelt.
6.4 Bij levering van de goederen dient de koper ter ontvangst een aflevernota te ondertekenen, waarin de hoeveelheden en het type van de goederen zijn opgenomen.
6.5 De goederen worden normalerwijze enkel vanop de openbare weg of vlak voor de eigendom van de koper gelost. Wanneer de levering op de werf voorzien is in de overeenkomst, kan dit enkel geschieden wanneer de toegangswegen naar de werf berijdbaar zijn. Het lossen gebeurt door de zorgen van de koper, en op zijn kosten, hetzij op de werf hetzij op de plaats die de vervoerder als laatste voor hem bereikbare plaats aanziet. Indien de levering plaats vindt op een balkon, terras of andere kwetsbare ondergrond, is het de verantwoordelijkheid van de koper om op voorhand na te gaan of de stabiliteit, draagkracht en veiligheid van zulke ondergrond voldoende is om de te leveren goederen te dragen. In ieder geval is de verkoper, behoudens in geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor gebeurlijke schade veroorzaakt bij de levering en hij zal desgevallend door de koper gevrijwaard worden voor alle schade die veroorzaakt zou zijn aan derden. Vanaf het ogenblik der aflevering staan de geleverde goederen onder de hoede van de koper.
6.6 De koper kan de leverdatum niet kosteloos wijzigen. Wanneer bij de levering de koper niet aanwezig is op het overeengekomen tijdstip, zullen de goederen niet worden gelost en dient een nieuwe leveringstijdstip worden overeengekomen. Bijkomende kosten in dit verband zijn voor rekening van de koper.
7 | Verbintenissen verkoper
De bepalingen van dit artikel gelden enkel indien de koper een consument is.
8 | Terugname – Omwisselen gebroken tegels
8.1 Verkochte producten worden in principe niet teruggenomen, noch geruild, behoudens indien anders vermeld op de website van de verkoper (en overeenkomstig de daar uiteengezette voorwaarden).
8.2 De verkoper zal, als service naar de koper toe, gebroken tegels kosteloos omwisselen, voor zover het om een ongebruikelijke hoeveelheid gebroken tegels gaat (d.w.z. meer dan 3% van het totaal aantal afgehaalde of geleverde tegels; alles onder dit percentage is normaal en dient binnen de reserve te worden gerekend). De koper dient hiertoe (op straffe van verval van het omwisselingsrecht):
• Tijdig melding te doen overeenkomstig artikel 10.1;
• De gebroken tegels in de originele verpakking te bewaren;
• En de gebroken tegels binnen de 5 werkdagen na de melding terug te bezorgen (gedurende de openingsuren van het magazijn van de verkoper) aan de verkoper.
De verkoper zal vervolgens de gebroken tegels trachten om te wisselen met tegels van dezelfde tonaliteit (kleurbadnummer) en hetzelfde caliber (productiemaat). Gebroken tegels zullen dus enkel worden vervangen en niet terugbetaald.
9 | Overmacht
De verkoper is in geval van overmacht van iedere verbintenis ontslagen. Als overmacht worden als voorbeeld beschouwd: algemene of gedeeltelijke werkstakingen, lock-out, Lockdown, onlusten, ongevallen, machinebreuk, schaarste aan vervoermiddelen of grondstoffen, besmettelijke ziekte, brand, vorst, uitzonderlijke regenperiode, stormschade, overstromingen, en pandemieën bij hem of bij zijn leveranciers.
10 | Klachten
10.1 Indien er een klacht is omtrent gebroken/beschadigde producten of een gebrek in aantal, dienen deze klachten binnen de 48 uur na afhaling of levering ingediend worden. Bij afwezigheid van tijdig protest zullen de geleverde producten als door de koper aanvaard beschouwd worden.
10.2 Niet zichtbare gebreken dienen door de koper binnen een termijn van zeven werkdagen worden gemeld aan de verkoper, nadat de koper ze heeft ontdekt. Indien de koper evenwel een consument is, heeft deze twee maanden de tijd om het gebrek aan de verkoper te melden vanaf de dag waarop de koper/consument het gebrek heeft vastgesteld, om beroep te doen op de wettelijke garantie (zoals verder voorzien).
10.3 Elke klacht zal als ongegrond worden beschouwd, wanneer het product beantwoordt aan de terzake geldende normen.
10.4 Ingeval van geschil tussen partijen, blijven de waren onder de bescherming van de koper, die de geschikte bewaring en opslag ervan moet verzekeren.
11 | Wettelijke garantie voor kopers die consument zijn
11.1 Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de koper, die consument is, wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
11.2 Om een beroep te doen op de garantie, moet de koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
11.3 Bij vaststelling van een gebrek moet de koper de verkoper zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de koper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
11.4 Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de koper.
12 | Aansprakelijkheid
12.1 Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke garantie voor kopers die consument zijn, is de aansprakelijkheid van de verkoper in alle gevallen beperkt tot – naar keuze van de verkoper – restitutie van (een gedeelte van) de koopprijs of kosteloze vervanging van de geleverde producten.
12.2 Tenzij de koper een consument is, is de verkoper nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging in de levering. De verkoper is evenmin aansprakelijk voor gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winsten).
13 | Privacy
Uw persoonsgegevens worden door de verkoper verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw prijsvraag en/of bestelling en voor marketing op basis van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op marketing, kan u ons dat meedelen via een e-mail naar lier@gigategelstore.com  Via dit e-mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of vragen ze over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op onze website https://www.gigategelstore.com
14 | Geschillen
14.1 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn dan wel deze voorwaarden zelf, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het rechtsgebied van de maatschappelijk zetel van de verkoper
14.2 Indien de koper evenwel een consument is, zullen de rechtbanken van diens woonplaats bevoegd zijn.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Instagram